صوت جلسات درس الهیات شفا


 

صوت جلسات درس الهیات شفا که توسط آیت الله استاد حسن رمضانی تدریس می‌شود.

( این مجموعه، کامل می شود )

 

جلسه  صوت
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

شانزدهم

هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بیستم
بیست و یکم
بیست و دوم
بیست و سوم
بیست و چهارم
بیست و پنجم
خواندن 5111 دفعه